Regulamin

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego czyli zasady
i warunki składania Zamówienia i jego modyfikowania, dokonywania płatności oraz inne
uprawnienia i obowiązki Klienta i Sprzedawcy.
2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzona jest sprzedaż detaliczna odzieży dla
dzieci oraz akcesoriów.
3. Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z Regulaminem
udostępnionym na stronie Sklepu i jego akceptacja.
4. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy.
5. Klienta obowiązuje zakaz korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego
funkcjonowanie, działanie w sposób naruszający prawo, a także w sprzeczności z zasadami
współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
6. Sprzedawca zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez
stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich
pozyskaniem przez osoby nieupoważnione, w tym poprzez szyfrowanie SSL, hasła dostępu czy
programy antywirusowe. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Klient powinien
stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem programów
antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
§ 2. ZAMÓWIENIA
1.Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery)
godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://regalydukat.pl, przy czym ich
realizacja odbywa się w dni robocze do godziny 16:00
2.Klient ma możliwość utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu składania
Zamówienia poprzez dokonanie procedury Rejestracji wypełniając zamieszczony na stronie
formularz rejestracyjny. Dokonując Rejestracji Klient podaje hasło, poprzez które uzyskuje
dostęp do konta. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez Klienta za pomocą linka
wysłanego na jego adres e-mail, zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą
elektroniczną prowadzenia Konta ze Sprzedawcą. Klient może wypowiedzieć umowę
prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia do Sprzedawcy.
Konto zostanie usunięte niezwłocznie.
3.Klient nieposiadający zarejestrowanego Konta, dokonuje Zamówienia z pominięciem
procedury Rejestracji i logowania.
4.Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do Koszyka.
Po potwierdzeniu wyboru Towarów Klient podaje swoje dane, adres na jaki zamówienie ma
być dostarczone, cenę i sposób zapłaty oraz rodzaj dostawy. Na życzenie Klienta może zostać
wystawiona faktura vat.
5.Przy składaniu zamówienia Klient może w polu „uwagi” przekazać dodatkową informacje
Sprzedawcy.
6.Każdorazowo, przed wysłaniem Zamówienia do Sprzedawcy, Klientowi wskazywane jest
podsumowanie Zamówienia w celu jego potwierdzenia tj. suma całkowita i informacje
szczegółowe Zamówienia.
7.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres e-mail
potwierdzenie rejestracji zamówienia i dostanie wszelkie informacje na temat przelewu za
Zamówienie.
8.Po wysłaniu zamówienia Klient może dokonać zmian w Zamówieniu, skorygować błędy we
wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni,
niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.
9.Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia woli
zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje w momencie
przesłania na podany w Zamówieniu adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do
realizacji przez Sprzedawcę.
10.W przypadku braku zamówionego produktu,
b) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu płatności tPay, obsługiwanego przez
firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od
operatora płatności.
3. Sprzedawca czeka na płatność 3 dni robocze, po upływie tego terminu Zamówienie zostaje
anulowane
4. Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej
na adres wskazany w Zamówieniu przez Klienta.
§ 4. CENY PRODUKTÓW
1. Ceny produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają
informacji na temat kosztów przesyłki.
2. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena produktu podana na stronie sklepu w chwili składania
Zamówienia przez Klienta.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów,
oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz
wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na
zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych
lub wyprzedaży.
4. Promocje w sklepie nie łączą się, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
§ 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14
(czternaście ) dni od otrzymania zrealizowanego zamówienia poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu umowy.
2.Zwracane produkty należy odesłać wraz z dowodem zakupu na adres Sprzedawcy przy czym
zwracane produkty nie mogą nosić śladów użytkowania oraz powinny posiadać komplet metek
załączonych do produktu.
3.Klient ma obowiązek zwrócić produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż
14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
4.Koszty odesłania produktów do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na
odległość ponosi Klient.
5.Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych.
§ 6. REKLAMACJE
1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
2.W przypadku wady fizycznej Produktów Klientowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia
wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.
3.Reklamacje należy składać na adres pocztowy wskazany w Kontakcie.
4.Reklamowany Produkt należy dostarczyć wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem
reklamacyjnym.
5.Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
§ 7. DANE OSOBOWE
1. Rejestrując się w E-Sklepie Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza
rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym imienia i
nazwiska, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru nip.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na
przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień w ESklepie.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody, przez zaznaczenie dodatkowego
pola formularza rejestracyjnego, podane przez Użytkownika dane osobowe, o których mowa w
ust. 1 powyżej, będą przetwarzane w celu informowania Klienta o nowych produktach,
usługach oraz promocjach oferowanych przez Sprzedawcę.
4. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca. Powierzone dane osobowe są
przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących
przepisach prawa: ustawie z dnia 29.6.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z
2002 r. poz. 926, z późn. zm.), ustawie z dnia 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.4.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania
danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
5. Użytkownicy E-Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania
ich oraz żądania ich usunięcia.
§ 8. NEWSLETTER
1.Klient ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) E-Sklepu
jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez E-Sklep korespondencji drogą
elektroniczną oraz dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w §
6 powyżej.
2.Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newsletter poprzez
kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po
zalogowaniu się na stronie https://regalydukat.pl
§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a zwłaszcza ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca
2014 r.)
2.Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie E-Sklep używane są w celach
identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo
własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117 ze zm.)
3.Wszelkie materiały, elementy grafiki, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie
Internetowym stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot
ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów
udostępnianych w Sklepie Internetowym w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody
Sprzedawcy
4.Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 30.09.2017.